Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Mark
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Mark

Chapter 10

10:1 κα κεθεν ναστς ρχεται ες τ ρια τς ουδαίας [κα] πέραν το ορδάνου, κα συμπορεύονται πάλιν χλοι πρς ατόν, κα ς εώθει πάλιν δίδασκεν ατούς.

10:2 κα προσελθόντες φαρισαοι πηρώτων ατν ε ξεστιν νδρ γυνακα πολσαι, πειράζοντες ατόν.

10:3 δ ποκριθες επεν ατος, τί μν νετείλατο μωϊσς;

10:4 ο δ επαν, πέτρεψεν μωϊσς βιβλίον ποστασίου γράψαι κα πολσαι.

10:5 δ ησος επεν ατος, πρς τν σκληροκαρδίαν μν γραψεν μν τν ντολν ταύτην.

10:6 π δ ρχς κτίσεως ρσεν κα θλυ ποίησεν ατούς·

10:7 νεκεν τούτου καταλείψει νθρωπος τν πατέρα ατο κα τν μητέρα [κα προσκολληθήσεται πρς τν γυνακα ατο],

10:8 κα σονται ο δύο ες σάρκα μίαν· στε οκέτι εσν δύο λλ μία σάρξ.

10:9 ον θες συνέζευξεν νθρωπος μ χωριζέτω.

10:10 κα ες τν οκίαν πάλιν ο μαθητα περ τούτου πηρώτων ατόν.

10:11 κα λέγει ατος, ς ν πολύσ τν γυνακα ατο κα γαμήσ λλην μοιχται π ατήν,

10:12 κα ν ατ πολύσασα τν νδρα ατς γαμήσ λλον μοιχται.

10:13 κα προσέφερον ατ παιδία να ατν ψηται· ο δ μαθητα πετίμησαν ατος.

10:14 δν δ ησος γανάκτησεν κα επεν ατος, φετε τ παιδία ρχεσθαι πρός με, μ κωλύετε ατά, τν γρ τοιούτων στν βασιλεία το θεο.

10:15 μν λέγω μν, ς ν μ δέξηται τν βασιλείαν το θεο ς παιδίον, ο μ εσέλθ ες ατήν.

10:16 κα ναγκαλισάμενος ατ κατευλόγει τιθες τς χερας π ατά.

10:17 κα κπορευομένου ατο ες δν προσδραμν ες κα γονυπετήσας ατν πηρώτα ατόν, διδάσκαλε γαθέ, τί ποιήσω να ζων αώνιον κληρονομήσω;

10:18 δ ησος επεν ατ, τί με λέγεις γαθόν; οδες γαθς ε μ ες θεός.

10:19 τς ντολς οδας· μ φονεύσς, μ μοιχεύσς, μ κλέψς, μ ψευδομαρτυρήσς, μ ποστερήσς, τίμα τν πατέρα σου κα τν μητέρα.

10:20 δ φη ατ, διδάσκαλε, τατα πάντα φυλαξάμην κ νεότητός μου.

10:21 δ ησος μβλέψας ατ γάπησεν ατν κα επεν ατ, ν σε στερε· παγε σα χεις πώλησον κα δς [τος] πτωχος, κα ξεις θησαυρν ν οραν, κα δερο κολούθει μοι.

10:22 δ στυγνάσας π τ λόγ πλθεν λυπούμενος, ν γρ χων κτήματα πολλά.

10:23 κα περιβλεψάμενος ησος λέγει τος μαθητας ατο, πς δυσκόλως ο τ χρήματα χοντες ες τν βασιλείαν το θεο εσελεύσονται.

10:24 ο δ μαθητα θαμβοντο π τος λόγοις ατο. δ ησος πάλιν ποκριθες λέγει ατος, τέκνα, πς δύσκολόν στιν ες τν βασιλείαν το θεο εσελθεν·

10:25 εκοπώτερόν στιν κάμηλον δι [τς] τρυμαλις [τς] αφίδος διελθεν πλούσιον ες τν βασιλείαν το θεο εσελθεν.

10:26 ο δ περισσς ξεπλήσσοντο λέγοντες πρς αυτούς, κα τίς δύναται σωθναι;

10:27 μβλέψας ατος ησος λέγει, παρ νθρώποις δύνατον λλ ο παρ θε, πάντα γρ δυνατ παρ τ θε.

10:28 ρξατο λέγειν πέτρος ατ, δο μες φήκαμεν πάντα κα κολουθήκαμέν σοι.

10:29 φη ησος, μν λέγω μν, οδείς στιν ς φκεν οκίαν δελφος δελφς μητέρα πατέρα τέκνα γρος νεκεν μο κα νεκεν το εαγγελίου,

10:30 ν μ λάβ κατονταπλασίονα νν ν τ καιρ τούτ οκίας κα δελφος κα δελφς κα μητέρας κα τέκνα κα γρος μετ διωγμν, κα ν τ ανι τ ρχομέν ζων αώνιον.

10:31 πολλο δ σονται πρτοι σχατοι κα [ο] σχατοι πρτοι.

10:32 σαν δ ν τ δ ναβαίνοντες ες εροσόλυμα, κα ν προάγων ατος ησος, κα θαμβοντο, ο δ κολουθοντες φοβοντο. κα παραλαβν πάλιν τος δώδεκα ρξατο ατος λέγειν τ μέλλοντα ατ συμβαίνειν,

10:33 τι δο ναβαίνομεν ες εροσόλυμα, κα υς το νθρώπου παραδοθήσεται τος ρχιερεσιν κα τος γραμματεσιν, κα κατακρινοσιν ατν θανάτ κα παραδώσουσιν ατν τος θνεσιν

10:34 κα μπαίξουσιν ατ κα μπτύσουσιν ατ κα μαστιγώσουσιν ατν κα ποκτενοσιν, κα μετ τρες μέρας ναστήσεται.

10:35 κα προσπορεύονται ατ άκωβος κα ωάννης ο υο ζεβεδαίου λέγοντες ατ, διδάσκαλε, θέλομεν να ν ατήσωμέν σε ποιήσς μν.

10:36 δ επεν ατος, τί θέλετέ [με ] ποιήσω μν;

10:37 ο δ επαν ατ, δς μν να ες σου κ δεξιν κα ες ξ ριστερν καθίσωμεν ν τ δόξ σου.

10:38 δ ησος επεν ατος, οκ οδατε τί ατεσθε. δύνασθε πιεν τ ποτήριον γ πίνω, τ βάπτισμα γ βαπτίζομαι βαπτισθναι;

10:39 ο δ επαν ατ, δυνάμεθα. δ ησος επεν ατος, τ ποτήριον γ πίνω πίεσθε κα τ βάπτισμα γ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε,

10:40 τ δ καθίσαι κ δεξιν μου ξ εωνύμων οκ στιν μν δοναι, λλ ος τοίμασται.

10:41 κα κούσαντες ο δέκα ρξαντο γανακτεν περ ακώβου κα ωάννου.

10:42 κα προσκαλεσάμενος ατος ησος λέγει ατος, οδατε τι ο δοκοντες ρχειν τν θνν κατακυριεύουσιν ατν κα ο μεγάλοι ατν κατεξουσιάζουσιν ατν.

10:43 οχ οτως δέ στιν ν μν· λλ ς ν θέλ μέγας γενέσθαι ν μν, σται μν διάκονος,

10:44 κα ς ν θέλ ν μν εναι πρτος, σται πάντων δολος·

10:45 κα γρ υς το νθρώπου οκ λθεν διακονηθναι λλ διακονσαι κα δοναι τν ψυχν ατο λύτρον ντ πολλν.

10:46 κα ρχονται ες εριχώ. κα κπορευομένου ατο π εριχ κα τν μαθητν ατο κα χλου κανο υς τιμαίου βαρτιμαος τυφλς προσαίτης κάθητο παρ τν δόν.

10:47 κα κούσας τι ησος ναζαρηνός στιν ρξατο κράζειν κα λέγειν, υ δαυδ ησο, λέησόν με.

10:48 κα πετίμων ατ πολλο να σιωπήσ· δ πολλ μλλον κραζεν, υ δαυίδ, λέησόν με.

10:49 κα στς ησος επεν, φωνήσατε ατόν. κα φωνοσιν τν τυφλν λέγοντες ατ, θάρσει, γειρε, φωνε σε.

10:50 δ ποβαλν τ μάτιον ατο ναπηδήσας λθεν πρς τν ησον.

10:51 κα ποκριθες ατ ησος επεν, τί σοι θέλεις ποιήσω; δ τυφλς επεν ατ, ραββουνι, να ναβλέψω.

10:52 κα ησος επεν ατ, παγε, πίστις σου σέσωκέν σε. κα εθς νέβλεψεν, κα κολούθει ατ ν τ δ.


Next: Mark 11