Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Mark
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Mark

Chapter 9

9:1 κα λεγεν ατος, μν λέγω μν τι εσίν τινες δε τν στηκότων οτινες ο μ γεύσωνται θανάτου ως ν δωσιν τν βασιλείαν το θεο ληλυθυαν ν δυνάμει.

9:2 κα μετ μέρας ξ παραλαμβάνει ησος τν πέτρον κα τν άκωβον κα τν ωάννην, κα ναφέρει ατος ες ρος ψηλν κατ δίαν μόνους. κα μετεμορφώθη μπροσθεν ατν,

9:3 κα τ μάτια ατο γένετο στίλβοντα λευκ λίαν οα γναφες π τς γς ο δύναται οτως λευκναι.

9:4 κα φθη ατος λίας σν μωϊσε, κα σαν συλλαλοντες τ ησο.

9:5 κα ποκριθες πέτρος λέγει τ ησο, αββί, καλόν στιν μς δε εναι, κα ποιήσωμεν τρες σκηνάς, σο μίαν κα μωϊσε μίαν κα λί μίαν.

9:6 ο γρ δει τί ποκριθ, κφοβοι γρ γένοντο.

9:7 κα γένετο νεφέλη πισκιάζουσα ατος, κα γένετο φων κ τς νεφέλης, οτός στιν υός μου γαπητός, κούετε ατο.

9:8 κα ξάπινα περιβλεψάμενοι οκέτι οδένα εδον λλ τν ησον μόνον μεθ αυτν.

9:9 κα καταβαινόντων ατν κ το ρους διεστείλατο ατος να μηδεν εδον διηγήσωνται, ε μ ταν υς το νθρώπου κ νεκρν ναστ.

9:10 κα τν λόγον κράτησαν πρς αυτος συζητοντες τί στιν τ κ νεκρν ναστναι.

9:11 κα πηρώτων ατν λέγοντες, τι λέγουσιν ο γραμματες τι λίαν δε λθεν πρτον;

9:12 δ φη ατος, λίας μν λθν πρτον ποκαθιστάνει πάντα, κα πς γέγραπται π τν υν το νθρώπου να πολλ πάθ κα ξουδενηθ;

9:13 λλ λέγω μν τι κα λίας λήλυθεν, κα ποίησαν ατ σα θελον, καθς γέγραπται π ατόν.

9:14 κα λθόντες πρς τος μαθητς εδον χλον πολν περ ατος κα γραμματες συζητοντας πρς ατούς.

9:15 κα εθς πς χλος δόντες ατν ξεθαμβήθησαν, κα προστρέχοντες σπάζοντο ατόν.

9:16 κα πηρώτησεν ατούς, τί συζητετε πρς ατούς;

9:17 κα πεκρίθη ατ ες κ το χλου, διδάσκαλε, νεγκα τν υόν μου πρς σέ, χοντα πνεμα λαλον·

9:18 κα που ν ατν καταλάβ ήσσει ατόν, κα φρίζει κα τρίζει τος δόντας κα ξηραίνεται· κα επα τος μαθητας σου να ατ κβάλωσιν, κα οκ σχυσαν.

9:19 δ ποκριθες ατος λέγει, γενε πιστος, ως πότε πρς μς σομαι; ως πότε νέξομαι μν; φέρετε ατν πρός με.

9:20 κα νεγκαν ατν πρς ατόν. κα δν ατν τ πνεμα εθς συνεσπάραξεν ατόν, κα πεσν π τς γς κυλίετο φρίζων.

9:21 κα πηρώτησεν τν πατέρα ατο, πόσος χρόνος στν ς τοτο γέγονεν ατ; δ επεν, κ παιδιόθεν·

9:22 κα πολλάκις κα ες πρ ατν βαλεν κα ες δατα να πολέσ ατόν· λλ ε τι δύν, βοήθησον μν σπλαγχνισθες φ μς.

9:23 δ ησος επεν ατ, τ ε δύν _ πάντα δυνατ τ πιστεύοντι.

9:24 εθς κράξας πατρ το παιδίου λεγεν, πιστεύω· βοήθει μου τ πιστί.

9:25 δν δ ησος τι πισυντρέχει χλος πετίμησεν τ πνεύματι τ καθάρτ λέγων ατ, τ λαλον κα κωφν πνεμα, γ πιτάσσω σοι, ξελθε ξ ατο κα μηκέτι εσέλθς ες ατόν.

9:26 κα κράξας κα πολλ σπαράξας ξλθεν· κα γένετο σε νεκρός, στε τος πολλος λέγειν τι πέθανεν.

9:27 δ ησος κρατήσας τς χειρς ατο γειρεν ατόν, κα νέστη.

9:28 κα εσελθόντος ατο ες οκον ο μαθητα ατο κατ δίαν πηρώτων ατόν, τι μες οκ δυνήθημεν κβαλεν ατό;

9:29 κα επεν ατος, τοτο τ γένος ν οδεν δύναται ξελθεν ε μ ν προσευχ.

9:30 κκεθεν ξελθόντες παρεπορεύοντο δι τς γαλιλαίας, κα οκ θελεν να τις γνο·

9:31 δίδασκεν γρ τος μαθητς ατο κα λεγεν ατος τι υς το νθρώπου παραδίδοται ες χερας νθρώπων, κα ποκτενοσιν ατόν, κα ποκτανθες μετ τρες μέρας ναστήσεται.

9:32 ο δ γνόουν τ μα, κα φοβοντο ατν περωτσαι.

9:33 κα λθον ες καφαρναούμ. κα ν τ οκί γενόμενος πηρώτα ατούς, τί ν τ δ διελογίζεσθε;

9:34 ο δ σιώπων, πρς λλήλους γρ διελέχθησαν ν τ δ τίς μείζων.

9:35 κα καθίσας φώνησεν τος δώδεκα κα λέγει ατος, ε τις θέλει πρτος εναι σται πάντων σχατος κα πάντων διάκονος.

9:36 κα λαβν παιδίον στησεν ατ ν μέσ ατν κα ναγκαλισάμενος ατ επεν ατος,

9:37 ς ν ν τν τοιούτων παιδίων δέξηται π τ νόματί μου, μ δέχεται· κα ς ν μ δέχηται, οκ μ δέχεται λλ τν ποστείλαντά με.

9:38 φη ατ ωάννης, διδάσκαλε, εδομέν τινα ν τ νόματί σου κβάλλοντα δαιμόνια, κα κωλύομεν ατόν, τι οκ κολούθει μν.

9:39 δ ησος επεν, μ κωλύετε ατόν, οδες γάρ στιν ς ποιήσει δύναμιν π τ νόματί μου κα δυνήσεται ταχ κακολογσαί με·

9:40 ς γρ οκ στιν καθ μν, πρ μν στιν.

9:41 ς γρ ν ποτίσ μς ποτήριον δατος ν νόματι τι χριστο στε, μν λέγω μν τι ο μ πολέσ τν μισθν ατο.

9:42 κα ς ν σκανδαλίσ να τν μικρν τούτων τν πιστευόντων [ες μέ], καλόν στιν ατ μλλον ε περίκειται μύλος νικς περ τν τράχηλον ατο κα βέβληται ες τν θάλασσαν.

9:43 κα ν σκανδαλίζ σε χείρ σου, πόκοψον ατήν· καλόν στίν σε κυλλν εσελθεν ες τν ζων τς δύο χερας χοντα πελθεν ες τν γέενναν, ες τ πρ τ σβεστον.

9:44

9:45 κα ν πούς σου σκανδαλίζ σε, πόκοψον ατόν· καλόν στίν σε εσελθεν ες τν ζων χωλν τος δύο πόδας χοντα βληθναι ες τν γέενναν.

9:46

9:47 κα ν φθαλμός σου σκανδαλίζ σε, κβαλε ατόν· καλόν σέ στιν μονόφθαλμον εσελθεν ες τν βασιλείαν το θεο δύο φθαλμος χοντα βληθναι ες τν γέενναν,

9:48 που σκώληξ ατν ο τελευτ κα τ πρ ο σβέννυται·

9:49 πς γρ πυρ λισθήσεται.

9:50 καλν τ λας· ν δ τ λας ναλον γένηται, ν τίνι ατ ρτύσετε; χετε ν αυτος λα, κα ερηνεύετε ν λλήλοις.


Next: Mark 10