Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Mark
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Mark

Chapter 6

6:1 κα ξλθεν κεθεν, κα ρχεται ες τν πατρίδα ατο, κα κολουθοσιν ατ ο μαθητα ατο.

6:2 κα γενομένου σαββάτου ρξατο διδάσκειν ν τ συναγωγ· κα πολλο κούοντες ξεπλήσσοντο λέγοντες, πόθεν τούτ τατα, κα τίς σοφία δοθεσα τούτ κα α δυνάμεις τοιαται δι τν χειρν ατο γινόμεναι;

6:3 οχ οτός στιν τέκτων, υς τς μαρίας κα δελφς ακώβου κα ωστος κα ούδα κα σίμωνος; κα οκ εσν α δελφα ατο δε πρς μς; κα σκανδαλίζοντο ν ατ.

6:4 κα λεγεν ατος ησος τι οκ στιν προφήτης τιμος ε μ ν τ πατρίδι ατο κα ν τος συγγενεσιν ατο κα ν τ οκί ατο.

6:5 κα οκ δύνατο κε ποισαι οδεμίαν δύναμιν, ε μ λίγοις ρρώστοις πιθες τς χερας θεράπευσεν·

6:6 κα θαύμαζεν δι τν πιστίαν ατν. κα περιγεν τς κώμας κύκλ διδάσκων.

6:7 κα προσκαλεται τος δώδεκα, κα ρξατο ατος ποστέλλειν δύο δύο, κα δίδου ατος ξουσίαν τν πνευμάτων τν καθάρτων·

6:8 κα παρήγγειλεν ατος να μηδν αρωσιν ες δν ε μ άβδον μόνον, μ ρτον, μ πήραν, μ ες τν ζώνην χαλκόν,

6:9 λλ ποδεδεμένους σανδάλια κα μ νδύσησθε δύο χιτνας.

6:10 κα λεγεν ατος, που ν εσέλθητε ες οκίαν, κε μένετε ως ν ξέλθητε κεθεν.

6:11 κα ς ν τόπος μ δέξηται μς μηδ κούσωσιν μν, κπορευόμενοι κεθεν κτινάξατε τν χον τν ποκάτω τν ποδν μν ες μαρτύριον ατος.

6:12 κα ξελθόντες κήρυξαν να μετανοσιν,

6:13 κα δαιμόνια πολλ ξέβαλλον, κα λειφον λαί πολλος ρρώστους κα θεράπευον.

6:14 κα κουσεν βασιλες ρδης, φανερν γρ γένετο τ νομα ατο, κα λεγον τι ωάννης βαπτίζων γήγερται κ νεκρν, κα δι τοτο νεργοσιν α δυνάμεις ν ατ.

6:15 λλοι δ λεγον τι λίας στίν· λλοι δ λεγον τι προφήτης ς ες τν προφητν.

6:16 κούσας δ ρδης λεγεν, ν γ πεκεφάλισα ωάννην, οτος γέρθη.

6:17 ατς γρ ρδης ποστείλας κράτησεν τν ωάννην κα δησεν ατν ν φυλακ δι ρδιάδα τν γυνακα φιλίππου το δελφο ατο, τι ατν γάμησεν·

6:18 λεγεν γρ ωάννης τ ρδ τι οκ ξεστίν σοι χειν τν γυνακα το δελφο σου.

6:19 δ ρδις νεχεν ατ κα θελεν ατν ποκτεναι, κα οκ δύνατο·

6:20 γρ ρδης φοβετο τν ωάννην, εδς ατν νδρα δίκαιον κα γιον, κα συνετήρει ατόν, κα κούσας ατο πολλ πόρει, κα δέως ατο κουεν.

6:21 κα γενομένης μέρας εκαίρου τε ρδης τος γενεσίοις ατο δεπνον ποίησεν τος μεγιστσιν ατο κα τος χιλιάρχοις κα τος πρώτοις τς γαλιλαίας,

6:22 κα εσελθούσης τς θυγατρς ατο ρδιάδος κα ρχησαμένης, ρεσεν τ ρδ κα τος συνανακειμένοις. επεν βασιλες τ κορασί, ατησόν με ν θέλς, κα δώσω σοι·

6:23 κα μοσεν ατ [πολλά], τι άν με ατήσς δώσω σοι ως μίσους τς βασιλείας μου.

6:24 κα ξελθοσα επεν τ μητρ ατς, τί ατήσωμαι; δ επεν, τν κεφαλν ωάννου το βαπτίζοντος.

6:25 κα εσελθοσα εθς μετ σπουδς πρς τν βασιλέα τήσατο λέγουσα, θέλω να ξαυτς δς μοι π πίνακι τν κεφαλν ωάννου το βαπτιστο.

6:26 κα περίλυπος γενόμενος βασιλες δι τος ρκους κα τος νακειμένους οκ θέλησεν θετσαι ατήν·

6:27 κα εθς ποστείλας βασιλες σπεκουλάτορα πέταξεν νέγκαι τν κεφαλν ατο. κα πελθν πεκεφάλισεν ατν ν τ φυλακ

6:28 κα νεγκεν τν κεφαλν ατο π πίνακι κα δωκεν ατν τ κορασί, κα τ κοράσιον δωκεν ατν τ μητρ ατς.

6:29 κα κούσαντες ο μαθητα ατο λθον κα ραν τ πτμα ατο κα θηκαν ατ ν μνημεί.

6:30 κα συνάγονται ο πόστολοι πρς τν ησον, κα πήγγειλαν ατ πάντα σα ποίησαν κα σα δίδαξαν.

6:31 κα λέγει ατος, δετε μες ατο κατ δίαν ες ρημον τόπον κα ναπαύσασθε λίγον. σαν γρ ο ρχόμενοι κα ο πάγοντες πολλοί, κα οδ φαγεν εκαίρουν.

6:32 κα πλθον ν τ πλοί ες ρημον τόπον κατ δίαν.

6:33 κα εδον ατος πάγοντας κα πέγνωσαν πολλοί, κα πεζ π πασν τν πόλεων συνέδραμον κε κα προλθον ατούς.

6:34 κα ξελθν εδεν πολν χλον, κα σπλαγχνίσθη π ατος τι σαν ς πρόβατα μ χοντα ποιμένα, κα ρξατο διδάσκειν ατος πολλά.

6:35 κα δη ρας πολλς γενομένης προσελθόντες ατ ο μαθητα ατο λεγον τι ρημός στιν τόπος, κα δη ρα πολλή·

6:36 πόλυσον ατούς, να πελθόντες ες τος κύκλ γρος κα κώμας γοράσωσιν αυτος τί φάγωσιν.

6:37 δ ποκριθες επεν ατος, δότε ατος μες φαγεν. κα λέγουσιν ατ, πελθόντες γοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ρτους κα δώσομεν ατος φαγεν;

6:38 δ λέγει ατος, πόσους ρτους χετε; πάγετε δετε. κα γνόντες λέγουσιν, πέντε, κα δύο χθύας.

6:39 κα πέταξεν ατος νακλναι πάντας συμπόσια συμπόσια π τ χλωρ χόρτ.

6:40 κα νέπεσαν πρασια πρασια κατ κατν κα κατ πεντήκοντα.

6:41 κα λαβν τος πέντε ρτους κα τος δύο χθύας ναβλέψας ες τν ορανν ελόγησεν κα κατέκλασεν τος ρτους κα δίδου τος μαθητας [ατο] να παρατιθσιν ατος, κα τος δύο χθύας μέρισεν πσιν.

6:42 κα φαγον πάντες κα χορτάσθησαν·

6:43 κα ραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα κα π τν χθύων.

6:44 κα σαν ο φαγόντες [τος ρτους] πεντακισχίλιοι νδρες.

6:45 κα εθς νάγκασεν τος μαθητς ατο μβναι ες τ πλοον κα προάγειν ες τ πέραν πρς βηθσαϊδάν, ως ατς πολύει τν χλον.

6:46 κα ποταξάμενος ατος πλθεν ες τ ρος προσεύξασθαι.

6:47 κα ψίας γενομένης ν τ πλοον ν μέσ τς θαλάσσης, κα ατς μόνος π τς γς.

6:48 κα δν ατος βασανιζομένους ν τ λαύνειν, ν γρ νεμος ναντίος ατος, περ τετάρτην φυλακν τς νυκτς ρχεται πρς ατος περιπατν π τς θαλάσσης· κα θελεν παρελθεν ατούς.

6:49 ο δ δόντες ατν π τς θαλάσσης περιπατοντα δοξαν τι φάντασμά στιν, κα νέκραξαν·

6:50 πάντες γρ ατν εδον κα ταράχθησαν. δ εθς λάλησεν μετ ατν, κα λέγει ατος, θαρσετε, γώ εμι· μ φοβεσθε.

6:51 κα νέβη πρς ατος ες τ πλοον, κα κόπασεν νεμος. κα λίαν [κ περισσο] ν αυτος ξίσταντο,

6:52 ο γρ συνκαν π τος ρτοις, λλ ν ατν καρδία πεπωρωμένη.

6:53 κα διαπεράσαντες π τν γν λθον ες γεννησαρτ κα προσωρμίσθησαν.

6:54 κα ξελθόντων ατν κ το πλοίου εθς πιγνόντες ατν

6:55 περιέδραμον λην τν χώραν κείνην κα ρξαντο π τος κραβάττοις τος κακς χοντας περιφέρειν που κουον τι στίν.

6:56 κα που ν εσεπορεύετο ες κώμας ες πόλεις ες γρος ν τας γορας τίθεσαν τος σθενοντας, κα παρεκάλουν ατν να κν το κρασπέδου το ματίου ατο ψωνται· κα σοι ν ψαντο ατο σζοντο.


Next: Mark 7