Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Mark
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Mark

Chapter 5

5:1 κα λθον ες τ πέραν τς θαλάσσης ες τν χώραν τν γερασηνν.

5:2 κα ξελθόντος ατο κ το πλοίου εθς πήντησεν ατ κ τν μνημείων νθρωπος ν πνεύματι καθάρτ,

5:3 ς τν κατοίκησιν εχεν ν τος μνήμασιν· κα οδ λύσει οκέτι οδες δύνατο ατν δσαι,

5:4 δι τ ατν πολλάκις πέδαις κα λύσεσιν δεδέσθαι κα διεσπάσθαι π ατο τς λύσεις κα τς πέδας συντετρφθαι, κα οδες σχυεν ατν δαμάσαι·

5:5 κα δι παντς νυκτς κα μέρας ν τος μνήμασιν κα ν τος ρεσιν ν κράζων κα κατακόπτων αυτν λίθοις.

5:6 κα δν τν ησον π μακρόθεν δραμεν κα προσεκύνησεν ατ,

5:7 κα κράξας φων μεγάλ λέγει, τί μο κα σοί, ησο υ το θεο το ψίστου; ρκίζω σε τν θεόν, μή με βασανίσς.

5:8 λεγεν γρ ατ, ξελθε τ πνεμα τ κάθαρτον κ το νθρώπου.

5:9 κα πηρώτα ατόν, τί νομά σοι; κα λέγει ατ, λεγιν νομά μοι, τι πολλοί σμεν.

5:10 κα παρεκάλει ατν πολλ να μ ατ ποστείλ ξω τς χώρας.

5:11 ν δ κε πρς τ ρει γέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη·

5:12 κα παρεκάλεσαν ατν λέγοντες, πέμψον μς ες τος χοίρους, να ες ατος εσέλθωμεν.

5:13 κα πέτρεψεν ατος. κα ξελθόντα τ πνεύματα τ κάθαρτα εσλθον ες τος χοίρους, κα ρμησεν γέλη κατ το κρημνο ες τν θάλασσαν, ς δισχίλιοι, κα πνίγοντο ν τ θαλάσσ.

5:14 κα ο βόσκοντες ατος φυγον κα πήγγειλαν ες τν πόλιν κα ες τος γρούς· κα λθον δεν τί στιν τ γεγονός.

5:15 κα ρχονται πρς τν ησον, κα θεωροσιν τν δαιμονιζόμενον καθήμενον ματισμένον κα σωφρονοντα, τν σχηκότα τν λεγινα, κα φοβήθησαν.

5:16 κα διηγήσαντο ατος ο δόντες πς γένετο τ δαιμονιζομέν κα περ τν χοίρων.

5:17 κα ρξαντο παρακαλεν ατν πελθεν π τν ρίων ατν.

5:18 κα μβαίνοντος ατο ες τ πλοον παρεκάλει ατν δαιμονισθες να μετ ατο .

5:19 κα οκ φκεν ατόν, λλ λέγει ατ, παγε ες τν οκόν σου πρς τος σούς, κα πάγγειλον ατος σα κύριός σοι πεποίηκεν κα λέησέν σε.

5:20 κα πλθεν κα ρξατο κηρύσσειν ν τ δεκαπόλει σα ποίησεν ατ ησος, κα πάντες θαύμαζον.

5:21 κα διαπεράσαντος το ησο [ν τ πλοί] πάλιν ες τ πέραν συνήχθη χλος πολς π ατόν, κα ν παρ τν θάλασσαν.

5:22 κα ρχεται ες τν ρχισυναγώγων, νόματι άϊρος, κα δν ατν πίπτει πρς τος πόδας ατο

5:23 κα παρακαλε ατν πολλ λέγων τι τ θυγάτριόν μου σχάτως χει, να λθν πιθς τς χερας ατ να σωθ κα ζήσ.

5:24 κα πλθεν μετ ατο. κα κολούθει ατ χλος πολύς, κα συνέθλιβον ατόν.

5:25 κα γυν οσα ν ύσει αματος δώδεκα τη

5:26 κα πολλ παθοσα π πολλν ατρν κα δαπανήσασα τ παρ ατς πάντα κα μηδν φεληθεσα λλ μλλον ες τ χερον λθοσα,

5:27 κούσασα περ το ησο, λθοσα ν τ χλ πισθεν ψατο το ματίου ατο·

5:28 λεγεν γρ τι ν ψωμαι κν τν ματίων ατο σωθήσομαι.

5:29 κα εθς ξηράνθη πηγ το αματος ατς, κα γνω τ σώματι τι αται π τς μάστιγος.

5:30 κα εθς ησος πιγνος ν αυτ τν ξ ατο δύναμιν ξελθοσαν πιστραφες ν τ χλ λεγεν, τίς μου ψατο τν ματίων;

5:31 κα λεγον ατ ο μαθητα ατο, βλέπεις τν χλον συνθλίβοντά σε, κα λέγεις, τίς μου ψατο;

5:32 κα περιεβλέπετο δεν τν τοτο ποιήσασαν.

5:33 δ γυν φοβηθεσα κα τρέμουσα, εδυα γέγονεν ατ, λθεν κα προσέπεσεν ατ κα επεν ατ πσαν τν λήθειαν.

5:34 δ επεν ατ, θυγάτηρ, πίστις σου σέσωκέν σε· παγε ες ερήνην, κα σθι γις π τς μάστιγός σου.

5:35 τι ατο λαλοντος ρχονται π το ρχισυναγώγου λέγοντες τι θυγάτηρ σου πέθανεν· τί τι σκύλλεις τν διδάσκαλον;

5:36 δ ησος παρακούσας τν λόγον λαλούμενον λέγει τ ρχισυναγώγ, μ φοβο, μόνον πίστευε.

5:37 κα οκ φκεν οδένα μετ ατο συνακολουθσαι ε μ τν πέτρον κα άκωβον κα ωάννην τν δελφν ακώβου.

5:38 κα ρχονται ες τν οκον το ρχισυναγώγου, κα θεωρε θόρυβον κα κλαίοντας κα λαλάζοντας πολλά,

5:39 κα εσελθν λέγει ατος, τί θορυβεσθε κα κλαίετε; τ παιδίον οκ πέθανεν λλ καθεύδει.

5:40 κα κατεγέλων ατο. ατς δ κβαλν πάντας παραλαμβάνει τν πατέρα το παιδίου κα τν μητέρα κα τος μετ ατο, κα εσπορεύεται που ν τ παιδίον·

5:41 κα κρατήσας τς χειρς το παιδίου λέγει ατ, ταλιθα κουμ, στιν μεθερμηνευόμενον τ κοράσιον, σο λέγω, γειρε.

5:42 κα εθς νέστη τ κοράσιον κα περιεπάτει, ν γρ τν δώδεκα. κα ξέστησαν [εθς] κστάσει μεγάλ.

5:43 κα διεστείλατο ατος πολλ να μηδες γνο τοτο, κα επεν δοθναι ατ φαγεν.


Next: Mark 6