Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Mark
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Mark

Chapter 15

15:1 κα εθς πρω συμβούλιον ποιήσαντες ο ρχιερες μετ τν πρεσβυτέρων κα γραμματέων κα λον τ συνέδριον δήσαντες τν ησον πήνεγκαν κα παρέδωκαν πιλάτ.

15:2 κα πηρώτησεν ατν πιλτος, σ ε βασιλες τν ουδαίων; δ ποκριθες ατ λέγει, σ λέγεις.

15:3 κα κατηγόρουν ατο ο ρχιερες πολλά.

15:4 δ πιλτος πάλιν πηρώτα ατν λέγων, οκ ποκρίν οδέν; δε πόσα σου κατηγοροσιν.

15:5 δ ησος οκέτι οδν πεκρίθη, στε θαυμάζειν τν πιλτον.

15:6 κατ δ ορτν πέλυεν ατος να δέσμιον ν παρτοντο.

15:7 ν δ λεγόμενος βαραββς μετ τν στασιαστν δεδεμένος οτινες ν τ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.

15:8 κα ναβς χλος ρξατο ατεσθαι καθς ποίει ατος.

15:9 δ πιλτος πεκρίθη ατος λέγων, θέλετε πολύσω μν τν βασιλέα τν ουδαίων;

15:10 γίνωσκεν γρ τι δι φθόνον παραδεδώκεισαν ατν ο ρχιερες.

15:11 ο δ ρχιερες νέσεισαν τν χλον να μλλον τν βαραββν πολύσ ατος.

15:12 δ πιλτος πάλιν ποκριθες λεγεν ατος, τί ον [θέλετε] ποιήσω [ν λέγετε] τν βασιλέα τν ουδαίων;

15:13 ο δ πάλιν κραξαν, σταύρωσον ατόν.

15:14 δ πιλτος λεγεν ατος, τί γρ ποίησεν κακόν; ο δ περισσς κραξαν, σταύρωσον ατόν.

15:15 δ πιλτος βουλόμενος τ χλ τ κανν ποισαι πέλυσεν ατος τν βαραββν, κα παρέδωκεν τν ησον φραγελλώσας να σταυρωθ.

15:16 ο δ στρατιται πήγαγον ατν σω τς αλς, στιν πραιτώριον, κα συγκαλοσιν λην τν σπεραν.

15:17 κα νδιδύσκουσιν ατν πορφύραν κα περιτιθέασιν ατ πλέξαντες κάνθινον στέφανον·

15:18 κα ρξαντο σπάζεσθαι ατόν, χαρε, βασιλε τν ουδαίων·

15:19 κα τυπτον ατο τν κεφαλν καλάμ κα νέπτυον ατ, κα τιθέντες τ γόνατα προσεκύνουν ατ.

15:20 κα τε νέπαιξαν ατ, ξέδυσαν ατν τν πορφύραν κα νέδυσαν ατν τ μάτια ατο. κα ξάγουσιν ατν να σταυρώσωσιν ατόν.

15:21 κα γγαρεύουσιν παράγοντά τινα σίμωνα κυρηναον ρχόμενον π γρο, τν πατέρα λεξάνδρου κα ούφου, να ρ τν σταυρν ατο.

15:22 κα φέρουσιν ατν π τν γολγοθν τόπον, στιν μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος.

15:23 κα δίδουν ατ σμυρνισμένον ονον, ς δ οκ λαβεν.

15:24 κα σταυροσιν ατν κα διαμερίζονται τ μάτια ατο, βάλλοντες κλρον π ατ τίς τί ρ.

15:25 ν δ ρα τρίτη κα σταύρωσαν ατόν.

15:26 κα ν πιγραφ τς ατίας ατο πιγεγραμμένη, βασιλες τν ουδαίων.

15:27 κα σν ατ σταυροσιν δύο λστάς, να κ δεξιν κα να ξ εωνύμων ατο.

15:28

15:29 κα ο παραπορευόμενοι βλασφήμουν ατν κινοντες τς κεφαλς ατν κα λέγοντες, ο καταλύων τν ναν κα οκοδομν ν τρισν μέραις,

15:30 σσον σεαυτν καταβς π το σταυρο.

15:31 μοίως κα ο ρχιερες μπαίζοντες πρς λλήλους μετ τν γραμματέων λεγον, λλους σωσεν, αυτν ο δύναται σσαι·

15:32 χριστς βασιλες σραλ καταβάτω νν π το σταυρο, να δωμεν κα πιστεύσωμεν. κα ο συνεσταυρωμένοι σν ατ νείδιζον ατόν.

15:33 κα γενομένης ρας κτης σκότος γένετο φ λην τν γν ως ρας νάτης.

15:34 κα τ νάτ ρ βόησεν ησος φων μεγάλ, ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι; στιν μεθερμηνευόμενον θεός μου θεός μου, ες τί γκατέλιπές με;

15:35 καί τινες τν παρεστηκότων κούσαντες λεγον, δε λίαν φωνε.

15:36 δραμν δέ τις [κα] γεμίσας σπόγγον ξους περιθες καλάμ πότιζεν ατόν, λέγων, φετε δωμεν ε ρχεται λίας καθελεν ατόν.

15:37 δ ησος φες φωνν μεγάλην ξέπνευσεν.

15:38 κα τ καταπέτασμα το ναο σχίσθη ες δύο π νωθεν ως κάτω.

15:39 δν δ κεντυρίων παρεστηκς ξ ναντίας ατο τι οτως ξέπνευσεν επεν, ληθς οτος νθρωπος υς θεο ν.

15:40 σαν δ κα γυνακες π μακρόθεν θεωροσαι, ν ας κα μαρία μαγδαλην κα μαρία ακώβου το μικρο κα ωστος μήτηρ κα σαλώμη,

15:41 α τε ν ν τ γαλιλαί κολούθουν ατ κα διηκόνουν ατ, κα λλαι πολλα α συναναβσαι ατ ες εροσόλυμα.

15:42 κα δη ψίας γενομένης, πε ν παρασκευή, στιν προσάββατον,

15:43 λθν ωσφ [] π ριμαθαίας εσχήμων βουλευτής, ς κα ατς ν προσδεχόμενος τν βασιλείαν το θεο, τολμήσας εσλθεν πρς τν πιλτον κα τήσατο τ σμα το ησο.

15:44 δ πιλτος θαύμασεν ε δη τέθνηκεν, κα προσκαλεσάμενος τν κεντυρίωνα πηρώτησεν ατν ε πάλαι πέθανεν·

15:45 κα γνος π το κεντυρίωνος δωρήσατο τ πτμα τ ωσήφ.

15:46 κα γοράσας σινδόνα καθελν ατν νείλησεν τ σινδόνι κα θηκεν ατν ν μνημεί ν λελατομημένον κ πέτρας, κα προσεκύλισεν λίθον π τν θύραν το μνημείου.

15:47 δ μαρία μαγδαλην κα μαρία ωστος θεώρουν πο τέθειται.


Next: Mark 16