Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
John
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

John

Chapter 8

8:1 ησος δ πορεύθη ες τ ρος τν λαιν.

8:2 ρθρου δ πάλιν παρεγένετο ες τ ερόν, κα πς λας ρχετο πρς ατόν, κα καθίσας δίδασκεν ατούς.

8:3 γουσιν δ ο γραμματες κα ο φαρισαοι γυνακα π μοιχεί κατειλημμένην, κα στήσαντες ατν ν μέσ

8:4 λέγουσιν ατ, διδάσκαλε, ατη γυν κατείληπται π ατοφώρ μοιχευομένη·

8:5 ν δ τ νόμ μν μωϊσς νετείλατο τς τοιαύτας λιθάζειν· σ ον τί λέγεις;

8:6 τοτο δ λεγον πειράζοντες ατόν, να χωσιν κατηγορεν ατο. δ ησος κάτω κύψας τ δακτύλ κατέγραφεν ες τν γν.

8:7 ς δ πέμενον ρωτντες ατόν, νέκυψεν κα επεν ατος, ναμάρτητος μν πρτος π ατν βαλέτω λίθον·

8:8 κα πάλιν κατακύψας γραφεν ες τν γν.

8:9 ο δ κούσαντες ξήρχοντο ες καθ ες ρξάμενοι π τν πρεσβυτέρων, κα κατελείφθη μόνος, κα γυν ν μέσ οσα.

8:10 νακύψας δ ησος επεν ατ, γύναι, πο εσιν; οδείς σε κατέκρινεν;

8:11 δ επεν, οδείς, κύριε. επεν δ ησος, οδ γώ σε κατακρίνω· πορεύου, [κα] π το νν μηκέτι μάρτανε.]]

8:12 πάλιν ον ατος λάλησεν ησος λέγων, γώ εμι τ φς το κόσμου· κολουθν μο ο μ περιπατήσ ν τ σκοτί, λλ ξει τ φς τς ζως.

8:13 επον ον ατ ο φαρισαοι, σ περ σεαυτο μαρτυρες· μαρτυρία σου οκ στιν ληθής.

8:14 πεκρίθη ησος κα επεν ατος, κν γ μαρτυρ περ μαυτο, ληθής στιν μαρτυρία μου, τι οδα πόθεν λθον κα πο πάγω· μες δ οκ οδατε πόθεν ρχομαι πο πάγω.

8:15 μες κατ τν σάρκα κρίνετε, γ ο κρίνω οδένα.

8:16 κα ν κρίνω δ γώ, κρίσις μ ληθινή στιν, τι μόνος οκ εμί, λλ γ κα πέμψας με πατήρ.

8:17 κα ν τ νόμ δ τ μετέρ γέγραπται τι δύο νθρώπων μαρτυρία ληθής στιν.

8:18 γώ εμι μαρτυρν περ μαυτο κα μαρτυρε περ μο πέμψας με πατήρ.

8:19 λεγον ον ατ, πο στιν πατήρ σου; πεκρίθη ησος, οτε μ οδατε οτε τν πατέρα μου· ε μ δειτε, κα τν πατέρα μου ν δειτε.

8:20 τατα τ ήματα λάλησεν ν τ γαζοφυλακί διδάσκων ν τ ερ· κα οδες πίασεν ατόν, τι οπω ληλύθει ρα ατο.

8:21 επεν ον πάλιν ατος, γ πάγω κα ζητήσετέ με, κα ν τ μαρτί μν ποθανεσθε· που γ πάγω μες ο δύνασθε λθεν.

8:22 λεγον ον ο ουδαοι, μήτι ποκτενε αυτόν, τι λέγει, που γ πάγω μες ο δύνασθε λθεν;

8:23 κα λεγεν ατος, μες κ τν κάτω στέ, γ κ τν νω εμί· μες κ τούτου το κόσμου στέ, γ οκ εμ κ το κόσμου τούτου.

8:24 επον ον μν τι ποθανεσθε ν τας μαρτίαις μν· ν γρ μ πιστεύσητε τι γώ εμι, ποθανεσθε ν τας μαρτίαις μν.

8:25 λεγον ον ατ, σ τίς ε; επεν ατος ησος, τν ρχν τι κα λαλ μν;

8:26 πολλ χω περ μν λαλεν κα κρίνειν· λλ πέμψας με ληθής στιν, κγ κουσα παρ ατο τατα λαλ ες τν κόσμον.

8:27 οκ γνωσαν τι τν πατέρα ατος λεγεν.

8:28 επεν ον [ατος] ησος, ταν ψώσητε τν υν το νθρώπου, τότε γνώσεσθε τι γώ εμι, κα π μαυτο ποι οδέν, λλ καθς δίδαξέν με πατρ τατα λαλ.

8:29 κα πέμψας με μετ μο στιν· οκ φκέν με μόνον, τι γ τ ρεστ ατ ποι πάντοτε.

8:30 τατα ατο λαλοντος πολλο πίστευσαν ες ατόν.

8:31 λεγεν ον ησος πρς τος πεπιστευκότας ατ ουδαίους, ν μες μείνητε ν τ λόγ τ μ, ληθς μαθηταί μού στε,

8:32 κα γνώσεσθε τν λήθειαν, κα λήθεια λευθερώσει μς.

8:33 πεκρίθησαν πρς ατόν, σπέρμα βραάμ σμεν κα οδεν δεδουλεύκαμεν πώποτε· πς σ λέγεις τι λεύθεροι γενήσεσθε;

8:34 πεκρίθη ατος ησος, μν μν λέγω μν τι πς ποιν τν μαρτίαν δολός στιν τς μαρτίας.

8:35 δ δολος ο μένει ν τ οκί ες τν ανα· υς μένει ες τν ανα.

8:36 ν ον υς μς λευθερώσ, ντως λεύθεροι σεσθε.

8:37 οδα τι σπέρμα βραάμ στε· λλ ζητετέ με ποκτεναι, τι λόγος μς ο χωρε ν μν.

8:38 γ ώρακα παρ τ πατρ λαλ· κα μες ον κούσατε παρ το πατρς ποιετε.

8:39 πεκρίθησαν κα επαν ατ, πατρ μν βραάμ στιν. λέγει ατος ησος, ε τέκνα το βραάμ στε, τ ργα το βραμ ποιετε·

8:40 νν δ ζητετέ με ποκτεναι, νθρωπον ς τν λήθειαν μν λελάληκα ν κουσα παρ το θεο· τοτο βραμ οκ ποίησεν.

8:41 μες ποιετε τ ργα το πατρς μν. επαν [ον] ατ, μες κ πορνείας ο γεγεννήμεθα· να πατέρα χομεν τν θεόν.

8:42 επεν ατος ησος, ε θες πατρ μν ν, γαπτε ν μέ, γ γρ κ το θεο ξλθον κα κω· οδ γρ π μαυτο λήλυθα, λλ κενός με πέστειλεν.

8:43 δι τί τν λαλιν τν μν ο γινώσκετε; τι ο δύνασθε κούειν τν λόγον τν μόν.

8:44 μες κ το πατρς το διαβόλου στ κα τς πιθυμίας το πατρς μν θέλετε ποιεν. κενος νθρωποκτόνος ν π ρχς, κα ν τ ληθεί οκ στηκεν, τι οκ στιν λήθεια ν ατ. ταν λαλ τ ψεδος, κ τν δίων λαλε, τι ψεύστης στν κα πατρ ατο.

8:45 γ δ τι τν λήθειαν λέγω, ο πιστεύετέ μοι.

8:46 τίς ξ μν λέγχει με περ μαρτίας; ε λήθειαν λέγω, δι τί μες ο πιστεύετέ μοι;

8:47 ν κ το θεο τ ήματα το θεο κούει· δι τοτο μες οκ κούετε, τι κ το θεο οκ στέ.

8:48 πεκρίθησαν ο ουδαοι κα επαν ατ, ο καλς λέγομεν μες τι σαμαρίτης ε σ κα δαιμόνιον χεις;

8:49 πεκρίθη ησος, γ δαιμόνιον οκ χω, λλ τιμ τν πατέρα μου, κα μες τιμάζετέ με.

8:50 γ δ ο ζητ τν δόξαν μου· στιν ζητν κα κρίνων.

8:51 μν μν λέγω μν, άν τις τν μν λόγον τηρήσ, θάνατον ο μ θεωρήσ ες τν ανα.

8:52 επον [ον] ατ ο ουδαοι, νν γνώκαμεν τι δαιμόνιον χεις. βραμ πέθανεν κα ο προφται, κα σ λέγεις, άν τις τν λόγον μου τηρήσ, ο μ γεύσηται θανάτου ες τν ανα.

8:53 μ σ μείζων ε το πατρς μν βραάμ, στις πέθανεν; κα ο προφται πέθανον· τίνα σεαυτν ποιες;

8:54 πεκρίθη ησος, ν γ δοξάσω μαυτόν, δόξα μου οδέν στιν· στιν πατήρ μου δοξάζων με, ν μες λέγετε τι θες μν στιν·

8:55 κα οκ γνώκατε ατόν, γ δ οδα ατόν. κν επω τι οκ οδα ατόν, σομαι μοιος μν ψεύστης· λλ οδα ατν κα τν λόγον ατο τηρ.

8:56 βραμ πατρ μν γαλλιάσατο να δ τν μέραν τν μήν, κα εδεν κα χάρη.

8:57 επον ον ο ουδαοι πρς ατόν, πεντήκοντα τη οπω χεις κα βραμ ώρακας;

8:58 επεν ατος ησος, μν μν λέγω μν, πρν βραμ γενέσθαι γ εμί.

8:59 ραν ον λίθους να βάλωσιν π ατόν· ησος δ κρύβη κα ξλθεν κ το ερο.


Next: John 9